Barion Pixel
Menü
707717901

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

„Értékelj minket a Google és Facebook oldalunkon és nyerj!” nyereményjáték-szabályzat

1.     A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Prémium Laptop Kft. (székhely: 1157 Budapest Erdőkerülő utca 23, adószám: 25950627-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-298115)  (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://https://www.facebook.com/CrystalComputerBP  Facebook, illetve Google oldalainkon futó „értékelj minket” nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

2.     Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1.  A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos)

 

2.2.  A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, nem vehetnek részt.

 

2.3.  A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele, QR kód beolvasása) kezdődik.

 

2.4.  A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában, egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

 

2.5.  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  

3.     A játék időtartama, menete

 

3.1.  A játék időtartama: 2022.Július 21  – 2022. Október 31.
A nyereményjáték időtartalma alatt 3 alkalommal sorsolunk 2 nyertest

A 2022., Július, Augusztus Szeptember, Október hónapban az üzleteinkben véleményt és értékelést írók között,  alkalmakként 1db Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szettet és 1db Modecom Basic 15,6" laptop táskát  sorsolunk ki

Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szett (14.990Ft) Modecom Basic 15,6" laptop táska (3990Ft)

3.2.  Első sorsolás: 2022. Augusztus 19. 
Második sorsolás: 2022. Szeptember 25. 
Harmadik sorsolás: 2022. November 2. 

 

3.3.  Eredményhirdetés: az eredményeket a sorsolást követően facebook oldalunkon tesszük közzé.

 

3.4.  Nyertesek száma: 6 fő

 

3.5.  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a PrémiumLaptop Kft. Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie: 

 

1.,    Véleményt kell írnia Google oldalon:
https://g.page/r/CcCJe3sHrjuREAg/review
 

 

2.,    Ajánlani a facebook oldalunkat.
https://www.facebook.com/CrystalComputerBP

4.      Nyeremények, Nyertes

 

4.1.  Nyeremény: 3db Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szett és 3db Modecom Basic 15,6" laptop táska a Crystal Computer felajánlásával

4.2.  Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékosok

 

4.3.  A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

 

4.4.  A Nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, választjuk ki a sorsolásokon.

 

4.5.  1db pótnyertest hirdetünk.

  

4.6.  A Nyereményként kisorsolt eseményen történő részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költségeket (kivéve adóvonzat) a Nyertes maga viseli.
   

5.     A Nyertes értesítése
 

5.1.  A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb a sorsolás napján, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Szervező a Nyertessel, a Crystal Computer facebook oldalon küldött privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot.

 

5.2.  Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 5. napig nem reagál a megkeresésre a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

  

6.     Kizárás
 

6.1.  Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.  A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.  A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

7.     A Szabályzat módosítása

 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Prémium Laptop Kft. Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

8.     A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

9.     Egyéb rendelkezések

 

9.1.  A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

9.2.  A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 

9.3.  A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 

9.4.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 

9.5.  A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
 

 

10.   Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

 

10.1. Az adatkezelő

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Cégnév:Prémium Laptop Kft

Székhely: 1157 Budapest Erdőkerülő utca 23

Központi ügyintézés helye: 1152 Budapest Szentmihályi út 131

Cégjegyzékszám: 01 09 298115

Adószám: 25950627-2-42 

Email cím: info@crystalcomputer.hu

 

10.2. A kezelt személyes adatok köre

 

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)     Játékosok esetében

 

•       Facebook profilnév

 

(ii)    Nyertes esetében

•       név

•       telefonszám

•       email cím

 

10.3. Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

 

10.4. Az adatkezelés célja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

10.5. Az adatkezelés tartama

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

 

A Játékos az info@crystalcomputer.hu email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

10.6. Törlés

 

10.6.1.     A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

 

10.6.2.     A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz info@crystalcomputer.hu  email címen keresztül.

10.8. Adatbiztonság

 

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 

Kezdődjön a játék a gamer szettért és a laptop táskákért

Kattints a Google Értékeléshez

Kattints a Facebook Értékeléshez

 

Sorsolás nyertesei:

2022. Augusztus 19:                         

Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szett (14.990Ft) Kilián József Németh
Modecom Basic 15,6" laptop táska (3990Ft) Zsolt Varga

 

2022.Szeptember 25:

Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szett (14.990Ft) Ákos Béldy
Modecom Basic 15,6" laptop táska (3990Ft) Nnn G
 

2022. November 2. 

Fury Thunderstreak 3.0 Gamer szett (14.990Ft) Viktor Varga
Modecom Basic 15,6" laptop táska (3990Ft) Tamás Kelenvölgyi

                                    

 

Utolsó módosítás dátuma: 2022.November 8.